Przejdź do treści

Tadeusz Goyke

Zdjęcie: Tadeusz Goyke
Zdjęcie: Tadeusz Goyke

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Kontakt t.goyke@krokowa.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 16:31:43 Zmiana porządku obrad I sesji Rady Gminy Krokowa IX kadencji polegająca na tym, że: - dotychczasowy punkt 9 otrzymuje brzmienie: "Uchwalenie dalszego porządku obrad."; - dodaje się punkt 10 o brzmieniu: "Podjęcie uchwał w sprawie: a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krokowa; b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krokowa; c) powołania Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa; d) powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Krokowa; e) powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Krokowa; f) ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa." - dodaje się punkt 11 o brzmieniu: "Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Krokowa." I sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-07 16:46:02 projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krokowa I sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-07 16:48:59 projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krokowa I sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-07 16:51:26 projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa I sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-07 16:53:53 projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Krokowa I sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-07 16:56:29 projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Krokowa I sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-07 17:13:43 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa I sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-29 14:13:44 projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Związku Miast i Gmin Morskich II sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-29 14:17:36 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i we współwłasności nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa II sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-29 14:20:03 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino, stanowiącej własność Gminy Krokowa II sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-29 14:22:44 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Krokowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych II sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-29 14:25:27 projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Zakonu Mniszek Benedyktynek, Opactwa p.w. Zwiastowania Pańskiego w Żarnowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-29 14:27:40 projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-29 14:29:54 projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Zmartwychwstańców w Dębkach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-29 14:32:54 projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania polegającego na przebudowie oraz budowie przejść dla pieszych i dróg dla pieszych na terenie Powiatu Puckiego mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - chodnik Lisewo II sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-29 14:35:41 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok II sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-05-29 14:39:01 projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa II sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-07-12 14:12:07 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok; Nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-07-12 14:16:14 projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; Nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-07-12 14:19:02 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/674/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznych żłobkach prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie; Nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za
2024-07-12 14:21:04 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXXVIII/737/2024 Rady Gminy Krokowa z dnia 29 lutego 2024 roku. Nadzwyczajna IV sesja Rady Gminy Krokowa IX kadencji za