Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Tadeusz Goyke

Tadeusz Goyke

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 166, przynależność: KWW Piotra Ciskowskiego

Status: powołany - 17.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Nr II/03/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
7 dot. koszenia terenów zielonych interpelacja 2019-05-30 2019-06-12
12 zgłoszenie podejrzenia nielegalnej budowy wodociągu na terenach tzw. Dębek wschodnich interpelacja 2019-10-25 2019-11-15
13 wniosek o przedstawienie kosztów utrzymania Rybaczówki w Dębkach oraz Kempingu Kaszub interpelacja 2019-11-07 2019-11-20
14 publikacja oświadczeń majątkowych interpelacja 2019-12-18 2020-01-10
19 odśnieżanie dróg interpelacja 2021-01-19 2021-02-01
26 dot. informacji w zakresie gospodarki śmieciowej interpelacja 2021-05-10 2021-05-19
31 dot. sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu o przeciwdziałaniu narkomanii interpelacja 2021-05-27 2021-06-10
34 dot. remontów dróg oraz utrzymania zieleni interpelacja 2021-10-28 2021-11-09

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-17 14:12:56 Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 1 Sesja testowa nr 2 przeciw
2018-12-17 14:16:17 Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 2 Sesja testowa nr 2 za
2018-12-17 14:21:33 Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 4 Sesja testowa nr 2 za
2018-12-17 14:26:21 Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 5 Sesja testowa nr 2 za
2018-12-19 10:10:15 wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Żarnowiec) III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:12:24 wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dębki) III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:13:38 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760  o długości 2610 m” III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:25:39 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:27:00 zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:28:00 zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:29:04 zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:30:17 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:31:32 zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:38:41 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:41:23 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krokowa, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:44:13 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych nadzień 3 marca 2019 r., III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:46:44 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 3 marca 2019r., III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:54:56 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:58:36 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:00:42 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Odargowo na okres powyżej trzech lat, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:02:59 podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/431/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:06:11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lat, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:08:19 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota na okres powyżej 3 lat, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:11:39 podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:15:14 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:17:28 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:19:23 podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2019, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:21:25 podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2019, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:27:19 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo, gmina Krokowa III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:35:41 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Krokowa, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:38:52 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Żarnowiec) III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:41:45 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dębki) III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:44:13 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760  o długości 2610 m” III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:27:11 Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:29:14 Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:30:46 Autopoprawka nr 3 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:32:03 Autopoprawka nr 4 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:33:13 Autopoprawka nr 5 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:34:15 Autopoprawka nr 6 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:38:46 podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa wraz z autoporawkami III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:41:49 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2019 rok wraz z autopoprawkami III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-08 14:51:26 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie z oddziałem przedszkolnym, V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-08 15:03:25 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie z oddziałem przedszkolnym, V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 14:19:44 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 14:22:41 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 14:24:06 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 14:28:21 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawieustalenia miejscowości Prusewo za spełniającą warunki do pobierania opłaty miejscowej. VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 14:56:09 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Białogóra, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 14:57:38 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Brzyno, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 14:58:33 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Dębki, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 14:59:27 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Goszczyno, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:08:36 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Karlikowo, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:09:43 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Karwieńskie Błoto Pierwsze, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:12:00 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:13:33 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Kłanino, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:15:13 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Krokowa, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:16:16 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Lisewo, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:17:21 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Lubkowo, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:18:19 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Lubocino, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:19:36 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Minkowice, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:20:49 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Odargowo, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:22:01 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Parszczyce, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:23:11 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Połchówko, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:24:47 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Prusewo, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:25:48 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Sławoszyno, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:26:50 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Słuchowo, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:27:55 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Sobieńczyce, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:29:49 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Sulicice, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:30:56 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Świecino, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:31:47 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Tyłowo, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:32:54 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Wierzchucino, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:33:58 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Żarnowiec, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:41:58 podjęcie uchwały w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji z budżetu Gminy Krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:46:50 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:49:58 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:51:04 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Krokowa, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:54:45 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejscowości Prusewo za spełniającą warunki do pobierania opłaty miejscowej. VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 14:27:18 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Krokowa, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-28 15:06:52 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwa Jeldzino, VI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 14:06:12 wprowadzenie do porządku obrad punktu pn.: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 14:07:51 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 14:58:22 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:01:10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:03:15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:06:23 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/66/2019 Rady Gminy krokowa z dnia 28.02.2019 roku w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji z budżetu Gminy krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:10:06 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej publicznego Żłobka Nr 1 i nadania jej statutu, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:29:14 podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk a ternie Gminy krokowa w 2019 roku, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:32:54 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Krokowa w 2019 roku” VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:35:39 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r., VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:38:12 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłaninie, obręb Parszkowo-Kłanino, gm. Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:40:16 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krokowa a osobą fizyczną, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:42:30 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:45:22 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krokowa zabudowanej boksem garażowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:47:31 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Białogóra, am. Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:49:18 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 14:17:25 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:36:44 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krokowa nr III/33/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760 o długości 2610 m” VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:38:29 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.:Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 218 do miejscowości Świecino o długości ok. 480 m” VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:40:06 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:41:02 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:47:36 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie z oddziałem przedszkolnym, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:51:56 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie z oddziałem przedszkolnym, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:55:45 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krokowa nr III/33/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760 o długości 2610 m” VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:57:33 podjęcie uchwały w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.:Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 218 do miejscowości Świecino o długości ok. 480 m” VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 15:00:31 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 15:02:38 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:16:00 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:19:08 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:21:24 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:26:01 podjęcie uchwały w sprawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Krokowa a Gminą Czorsztyn, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:30:18 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr 48/2, 48/3 i 48/4 położonej w Jeldzinie, gm. Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:33:05 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr 160/4 położonej w Jeldzinie, gm. Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:35:59 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną oznaczoną nr 334/5 położona w obrębie Minkowice, gm. Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:39:28 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności części nieruchomości w trybie art.231 §1 Kodeksu Cywilnego, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:44:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 414/5 położonej w Sławoszynie, gm. Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:47:26 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą współwłasność Gminy Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:51:27 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:58:25 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części „Łąk Odargowskich” i części „Łąk Karwieńskich”, gmina Krokowa. IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:13:01 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Związku Miast i Gmin Morskich X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:14:27 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:15:35 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:29:49 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:31:08 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:35:00 podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody, X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:37:43 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Krokowa w 2019 roku” X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:42:01 podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Związku Miast i Gmin Morskich X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2019-05-30 14:46:40 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:54:13 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 12:19:21 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwieńskie Błota sektor A, w Gminie Krokowa, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 12:20:42 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwieńskie Błota sektor B, w Gminie Krokowa XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 12:21:38 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwieńskie Błota sektor C, w Gminie Krokowa XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 14:29:07 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa wotum zaufania. XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:39:45 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2018 rok. XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:43:31 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2018 rok. XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:50:30 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:52:37 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:55:29 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum kultury w Krokowej, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:59:00 podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 16:02:23 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Krokowa publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 12:14:43 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/463/2006 Rady Gminy Krokowa z dnia 15 września 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwieńskie Błota I i II w gminie Krokowa, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 16:10:08 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:18:10 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Dzika” w miejscowości Sławoszyno gm. Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:19:45 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 575 obręb Sławoszyno XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:20:45 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Sosnowa” w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:21:44 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa" XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:54:07 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:57:52 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:02:35 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:04:42 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Jagodowa” w miejscowości Sławoszyno gm. Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:06:34 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Spokojna” w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:08:38 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Sosnowa” w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:11:00 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego działki oznaczonej nr 295/4 obręb Karlikowo, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:13:50 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego działki oznaczonej nr 178/3 obręb Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:16:32 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 267 położonej w miejscowości Prusewo, obręb Brzyno, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:18:49 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 53/6 położonej w obrębie Białogóra, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:21:10 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa działek położonych w Wierzchucinie Wybudowania I, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:25:40 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kłanino, gmina Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:33:07 podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa" XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-16 15:10:18 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-16 15:13:08 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:09:00 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:10:37 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ks. Alfonsa Radomskiego w Wierzchucinie, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:11:26 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:28:28 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:40:06 podjęcie uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:42:24 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa”, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:45:28 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa działki oraz udziału w działce położonych w Lubkowie, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2019-10-30 14:47:55 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 841 obręb Karwieńskie Błota, gm. Krokowa , XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:50:44 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr 437/7 obręb Żarnowiec oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:53:19 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomości położone w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:55:42 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krokowej, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:58:21 podjęcie uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakres i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 15:01:55 podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 15:03:36 podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ks. Alfonsa Radomskiego w Wierzchucinie, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 15:10:42 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:08:04 wprowadzenie do porządku ad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwieńskie Błota , tzw. „Dębki Wschodnie”, w gminie Krokowa XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:13:07 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:14:51 zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:15:52 zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:16:47 zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:17:46 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego,na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:18:49 zatwierdzanie Planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:27:28 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:31:02 podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa wraz z autopoprawkami XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:40:09 podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z poprawkami XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:42:59 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:49:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części budynku zlokalizowanego na działce nr 171/1 obręb Białogóra, gm. Krokowa, XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2019-12-18 10:52:08 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 160/4 obręb Jeldzino, gm. Krokowa, XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:55:49 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:01:22 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwieńskie Błota , tzw. „Dębki Wschodnie”, w gminie Krokowa XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:45:34 Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:48:01 Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:49:29 Autopoprawka nr 3 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:50:42 Autopoprawka nr 4 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:52:45 Autopoprawka nr 5 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:54:24 Autopoprawka nr 6 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:58:17 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa wraz z autopoprawkami XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 12:01:11 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2020 rok wraz z autopoprawkami XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:18:02 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Krokowa statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:29:09 podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:33:03 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Krokowa na lata 2021-2030” XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:35:49 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2019/2020, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:40:49 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Krokowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:43:08 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębki, gm. Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:48:36 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości położonych w obrębie Parszkowo-Kłanino, stanowiących własności Skarbu państwa, których dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:52:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych o obrębie Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:54:31 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Brzynie, gmina Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:57:58 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 491/3 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:02:19 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej z siedzibą w Krokowej, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:05:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie Lubkowo, gmina Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:23:31 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lubkowo, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:31:25 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:34:46 podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania oraz ustalania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:38:07 podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/503/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 9 listopada 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:42:24 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:47:46 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 1 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:49:55 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 2 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:51:40 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 3 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:53:49 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 4 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:55:01 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 5 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:56:46 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 6 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:58:41 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 7 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 16:01:55 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 8 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 16:03:22 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 9 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 16:04:49 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 10 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 16:11:53 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 16:15:17 podjęcie uchwały w spawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Krokowa statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-05-18 15:37:58 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-05-18 15:42:28 podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-05-18 15:45:51 podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Pucku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XVII/166/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa; XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-05-18 15:49:47 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa; XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-05-18 16:00:53 podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały nr XVIII/185/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwienskie Błota, tzw. „Dębki Wschodnie”, w gminie Krokowa XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-07-15 14:13:46 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 02.06.2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/215/2020 z dnia 23.03.2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. „Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów; XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-07-15 14:22:08 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2020 rok; XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-07-15 14:27:59 podjęcie uchwały w sprawie zmianie uchwały nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:09:55 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki 162 obręb Wierzchucino; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:15:17 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie w Publiczne Przedszkole w Wierzchucinie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wierzchucinie; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:19:14 podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:23:04 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:25:46 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:28:43 podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania je statutu; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:31:36 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2020/2021; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:57:22 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2020 rok; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:01:08 podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:25:58 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 1 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:27:33 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 2 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:31:25 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 3 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:34:12 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 4 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:35:47 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 5 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:39:55 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec – Dmuchowo, gmina Krokowa; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:45:34 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krokowa, położonych w Lubocinie; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:49:30 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyboru sołtysa Sołectwa Słuchowo zarządzonych na dzień 20 września 2020 r.; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:54:49 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcję związane z przeprowadzeniem wyborów Sołtysa Sołectwa Słuchowo zarządzonych na dzień 20 września 2020 r.; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:58:00 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krokowa; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2020-08-27 14:00:09 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krokowa oraz Rady Gminy Krokowa; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2020-08-27 14:02:17 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Krokowa. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2020-08-27 12:11:06 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 286 obręb Goszczyno, miejscowość Łętowice; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:17:30 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/180/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2020-09-08 14:27:30 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1580 G na odcinku Parszkowo – Starzyno o długości ok. 2,8 km”. XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:43:34 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2020 rok; XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:47:08 podjęcie uchwały w sprawie zmianie uchwały nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:51:11 podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krokowa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Krokowa; XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:23:27 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/180/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2020-12-17 10:17:59 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, położone w obrębie Białogóra, stanowiących własność Gminy Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:20:35 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 162 obręb Wierzchucino; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2020-12-17 10:21:50 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:22:56 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Żarnowiec; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:28:07 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej, XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:29:35 zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:30:40 zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu, XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:31:55 zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:33:01 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego, XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:34:54 zatwierdzenie planu pracy Planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2021 rok. XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:41:47 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:46:19 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:49:31 podjęcie uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:53:30 podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krokowa jest organem prowadzącym; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:57:42 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Goszczyno; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2020-12-17 11:02:39 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Goszczyno; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2020-12-17 11:05:44 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w Gminie Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 11:20:06 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 w Gminie Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2020-12-17 11:22:56 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 11:26:09 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, położone w obrębie Białogóra, stanowiących własność Gminy Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 11:34:58 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 162 obręb Wierzchucino; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2020-12-17 12:00:54 podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:02:46 podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Żarnowiec; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:37:37 Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:39:19 Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:41:04 Autopoprawka nr 3 do projektu budżetu Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2020-12-17 12:44:11 Autopoprawka nr 4 do projektu budżetu Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:48:46 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa wraz z autopoprawkami XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:53:50 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok wraz z autoporawkami XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 13:48:46 podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pn. „Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2021-03-31 14:15:14 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2021-03-31 14:19:41 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.122020 rok w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2021-03-31 14:22:43 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2021 roku; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 14:28:43 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Krokowa; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 14:31:17 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 14:33:49 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sobieńczyce oraz Myśliwce, stanowiącej część wsi Sobieńczyce, gmina Krokowa; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 14:36:44 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 700/2 i nr 700/3 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 14:45:20 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa działek położonych w miejscowości Krokowa; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 14:48:11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 581/7 obręb Sławoszyno, gm. Krokowa; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 14:57:15 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Sulicice, gmina Krokowa; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2021-03-31 15:00:49 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Świecino gmina Krokowa; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 15:17:54 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gmin Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej. XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 13:37:02 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pn. „Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 13:39:40 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pn. „Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:16:00 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:19:58 podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:21:16 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki 169/4 obręb Sławoszyno; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:26:09 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sławoszyno na rzecz osoby fizycznej; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:28:34 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Krokowa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Parszkowo- Kłanino; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:31:56 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Krokowa prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:35:14 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:42:24 podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2021-04-27 14:46:49 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2021-04-27 15:55:10 podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od określonych właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat od nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanej, nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2021-04-27 15:58:24 podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2021-05-12 15:09:25 podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2021-05-27 16:00:19 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadań pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1440G w m. Leśniewo, nr 1523G w m. Lisewo, nr 1524G w m. Jeldzino, nr 1525G w m. Karlikowo oraz nr 1526G w m. Lubkowo w zakresie budowy chodników/poboczy" oraz "Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G i 1504G na terenie Powiatu Puckiego”; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:03:56 podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Pomorskiego zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213, 215 i 218 na obszarze Gminy Krokowa; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:15:09 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok wraz z autopoprawką; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:19:06 podjęcie uchwały w sprawie o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa wraz z autopoprawką; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:29:11 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej zlokalizowanej w Żarnowcu oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2021-05-27 16:43:41 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:45:49 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłanino, gmin Krokowa; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:48:19 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wierzchucino, gmina Krokowa; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:49:57 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Odargowo, gmina Krokowa; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:51:26 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławoszyno, gmina Krokowa; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:52:49 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Białogóra, gmina Krokowa; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:56:30 podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Płutnicy; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:59:32 podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Bielawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:03:47 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 1 XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:05:55 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 2 XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:06:47 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 3 XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:07:43 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 4 XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:08:33 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 5 XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:09:32 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 6 XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:10:23 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 7 XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:11:13 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 8 XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:13:03 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 9 XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:13:50 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 10 XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 17:17:45 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla wsi Sławoszyno, gm. Krokowa. XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:44:01 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:46:11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Słuchowo, Gmina Krokowa; XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:47:52 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, gmina Krokowa; XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:50:06 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:52:25 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wraz z poprawką. XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 13:57:11 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa wotum zaufania. XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 14:33:36 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2020 rok. XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 14:36:27 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2020 rok. XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-07-15 15:30:26 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok; XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa przeciw
2021-07-15 15:34:31 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa przeciw
2021-07-15 15:38:56 podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w gdańsku skargę V.C. z dnia 6 czerwca na uchwałę Rady Gminy Krokowa z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr XLIV/394/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa wraz z odpowiedzią na skargę XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2021-07-15 15:43:43 podtrzymanie przez Radę Gminy Krokowa rozstrzygnięcia przez Wójta uwagi nr 1 XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2021-07-15 15:59:18 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części „Łąk Odargowskich” i części „Łąk Karwieńskich”, gmina Krokowa. XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2021-07-15 16:02:19 podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa wstrzymał się
2021-10-28 15:12:33 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych. XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:22:13 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok wraz z autopoprawką; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:25:05 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:27:44 podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2022 roku; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:36:52 podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2021-10-28 15:43:30 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Białogórze, gm. Krokowa, na okres dłuższy niż 3 lata; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:46:25 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 53/6 położonej w obrębie Białogóra; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:49:13 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie Brzyno, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:54:24 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Słuchowo, gmina Krokowa; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:57:06 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino, gmina Krokowa; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 16:00:15 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 16:02:21 podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 16:11:09 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych. XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:08:29 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/380/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/352/2021 z dnia 27 maja 2021 r w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizacje zadań pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1440G w m. Leśniewo, nr 1523 G w m. Lisewo, nr 1524G w m. Jeldzino, nr 1525G w m. Karlikowo oraz nr 1519G w Lubkowo w zakresie budowy chodników/poboczy” oraz „Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G i 1504G na terenie Powiatu Puckiego”; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:11:48 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki-Odargowo na etapie sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:15:57 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:18:17 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:27:12 podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:29:19 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Połchówko, gmina Krokowa; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:31:43 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na części nieruchomości nr 55/19i nr 55/17 położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, gm. Krokowa; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:34:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177/2 obręb Sławoszyno; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:36:43 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gminy działek położonych w miejscowości Sławoszyno; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:41:30 podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:44:36 podjęcie uchwały w sprawie przycięcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:47:32 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:49:48 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:53:25 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa. XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-09 15:14:19 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawką; XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-09 15:16:49 podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa; XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-09 15:19:16 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-09 15:34:03 podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krokowa wraz z autopoprawką; XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-09 15:37:53 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krokowa. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:18:36 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Sulicice, gmina Krokowa; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:22:21 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:23:25 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:27:49 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej, XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:28:49 zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:29:49 zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu, XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:31:16 zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:32:29 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego, XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:33:46 zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2022 rok. XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:37:14 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:39:41 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:41:43 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krokowa własności nieruchomości Skarbu Państwa w drodze komunalizacji; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:43:51 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Słuchowo, gmina Krokowa; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:45:46 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:00:25 podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej zlokalizowanej w Żarnowcu oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:13:15 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:23:50 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:28:13 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Krokowa; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:30:17 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krokowa na lata 2022-2024; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:32:37 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Krokowej; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:34:35 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Krokowej; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:36:26 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karlikowo, Gmina Krokowa; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:38:08 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:36:04 Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:36:47 Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:37:21 Autopoprawka nr 3 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:38:14 Autopoprawka nr 4 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:38:51 Autopoprawka nr 5 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:39:33 Autopoprawka nr 6 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:40:27 Autopoprawka nr 7 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:41:53 Autopoprawka nr 8 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:42:44 Autopoprawka nr 9 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:43:29 Autopoprawka nr 10 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:44:06 Autopoprawka nr 11 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:44:55 Autopoprawka nr 12 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:45:37 Autopoprawka nr 13 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:46:17 Autopoprawka nr 14 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:46:56 Autopoprawka nr 15 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:47:40 Autopoprawka nr 16 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:48:26 Autopoprawka nr 17 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:51:53 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:56:52 podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa wraz z autopoprawkami XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 14:00:11 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2022 rok wraz z autopoprawkami XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-01-13 15:11:06 podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/438/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-01-13 15:14:58 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu XLV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-04-05 15:17:44 podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubocinie; XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-04-05 15:32:33 podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sławoszynie; XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-04-05 15:40:18 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok; XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-04-05 15:42:57 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-05-16 16:09:14 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Sławoszyno stanowiącej własność Gminy Krokowa XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2022-06-15 10:39:45 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa wotum zaufania LI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-06-15 11:04:56 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za rok 2021 LI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-06-15 11:09:16 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2021 rok LI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 12:40:29 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2022-08-23 12:49:17 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 12:55:23 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 573/3 położonej w obrębie Sławoszyno, gm. Krokowa LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 13:03:36 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej 48/6 położonej w obrębie Odargowo, gm. Krokowa LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2022-08-23 13:06:29 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ulicy Lipowej nr 4/4 w Kłaninie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 13:08:53 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego przy ulicy Szkolnej 20/2 w Wierzchucinie wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 13:12:17 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, stanowiącej własność Skarbu Państwa, którego dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 13:15:50 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 281 obręb Brzyno, gm. Krokowa LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 13:19:20 podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 13:37:28 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Sławoszynie LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 13:41:30 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Lubocinie LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 13:44:20 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2022/2023 LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 13:47:44 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-08-23 13:52:04 podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Pana T.K. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa nr XLVII/478/2022 z dnia 31 marca 2022 roku wraz z odpowiedzią na skargę LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:13:37 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:17:01 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:19:48 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/294/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych; LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:23:24 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krokowa spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:26:43 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, stanowiącej własność Skarbu Państwa, których dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:29:19 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:31:10 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 267 obręb Brzyno, gm. Krokowa LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:33:22 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 895 obręb Wierzchucino, gm. Krokowa; LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:35:51 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa działek położonych w Lubkowie LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:39:00 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2022 roku LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:44:31 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:49:55 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Świecino, gmina Krokowa LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-09-15 14:55:18 podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Doraco Investment Sp. z o.o. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa nr XLVII/478/2022 z dnia 31 marca 2022 roku wraz z odpowiedzią na skargę LIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-11 15:13:48 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok. LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-11 15:18:51 Projekt uchwały w sprawie o zmianie uchwały nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa. LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-11 15:20:53 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy. LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-11 15:25:01 Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewody Pomorskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę Rady Gminy Krokowa nr XLVII/478/2022 z dnia 31 marca 2022 roku wraz z odpowiedzią na skargę. LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-20 15:10:33 projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-20 15:13:58 projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIV/149/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 26 września 2019 r. w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa” LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-20 15:19:12 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-20 15:21:29 projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa na 2023 roku LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-20 15:33:34 projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krokowa LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2022-10-20 15:36:25 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 53/1 położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-20 15:39:06 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 5/3 i nr 5/18 obręb Krokowa LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-20 15:43:33 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa prawa użytkowania wieczystego części działki położonej w Krokowej LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-20 15:46:28 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr L/493/2022 Rady Gminy Krokowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-20 15:48:52 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-10-20 15:52:50 projekt uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji LVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-11-09 15:09:32 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok; LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-11-09 15:12:09 Projekt uchwały o zmianie uchwały nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa. LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-01-10 14:12:27 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-01-10 14:15:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-01-10 14:18:42 Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Krokowa. LXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-01-30 13:07:58 zastąpienie otrzymanego przez Radnych Rady Gminy Krokowa wraz z materiałami na sesję projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok nowym projektem uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok uwzględniającym poprawki Wójta Gminy Krokowa co do treści tego projektu LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-01-30 13:09:49 zastąpienie otrzymanego przez Radnych Rady Gminy Krokowa wraz z materiałami na sesję projektu uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa nowym projektem uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa uwzględniającym poprawki Wójta Gminy Krokowa co do treści tego projektu LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-01-30 14:09:02 Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy a 2023 rok; LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-01-30 14:12:14 Projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-01-30 14:15:50 autopoprawka Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa; LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-01-30 14:17:46 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa; LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-01-30 14:23:45 Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krokowa. LXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:12:20 wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 5p projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM KZN Kaszuby” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:13:35 wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 5q projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM KZN Kaszuby” Sp. z o.o. LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:19:54 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:22:45 projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:26:24 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVII/546/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 20.10.2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:28:27 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:30:19 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:34:31 projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2024; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:38:14 projekt uchwały w sprawie określenia zasad przeznaczania dla jednostek pomocniczych gminy środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:41:14 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 835 obręb Karwieńskie Błota; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:43:29 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresów obowiązywania umów dzierżaw, w drodze bezprzetargowej, części gruntu działki nr 423/8 obręb Żarnowiec, stanowiącej własność Gminy Krokowa; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:46:53 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 587/7 i nr 587/8 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:48:56 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:52:25 podtrzymanie rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 1 w pkt. 4 załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa, (tj. uwagi wniesionej przez osobę fizyczną w dniu 29.03.2019r.); LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:54:19 podtrzymanie rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 2 w pkt. 4 załącznika nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa, (tj. uwagi wniesionej przez osobę fizyczną do protokołu w trakcie dyskusji publicznej); LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 15:58:56 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prusewo, gmina Krokowa; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 16:03:16 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia uchwały nr XLVII/478/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Rady Gminy Krokowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwieńskie Błota I i II w gminie Krokowa w zakresie obejmującym fragment działki nr 1/6 położonej w obrębie Karwieńskie Błota, gmina Krokowa; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 16:07:12 projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krokowej; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 16:09:18 głosowanie autopoprawki Wójta do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/477/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nadania nowego Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej - polegającej na wykreśleniu poz. nr 46 w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do projektu niniejszej uchwały; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 16:12:22 projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XLVII/477/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nadania nowego Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-02-23 16:34:18 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „SIM KZN Kaszuby” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2023-02-23 16:37:03 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM KZN Kaszuby” Sp. z o.o.. LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2023-02-23 15:10:38 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 53/5 obręb Białogóra, gmina Krokowa; LXV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-05-11 15:14:13 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-05-11 15:17:12 projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-05-11 15:19:31 projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa od dnia 1 września 2023 roku; LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-05-11 15:22:14 projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 roku; LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-05-11 15:27:10 podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 1 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2023-05-11 15:29:17 podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 2 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2023-05-11 15:33:09 podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 3 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2023-05-11 15:35:58 podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 4 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2023-05-11 15:37:52 podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 5 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2023-05-11 15:40:20 podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 6 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2023-05-11 15:45:08 podtrzymanie w całości rozstrzygnięcia Wójta Gminy Krokowa w przedmiocie nieuwzględnienia uwagi w pkt. 7 załącznika nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2023-05-11 15:49:55 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2023-05-11 15:54:31 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 669 i nr 671 obręb Karwieńskie Błota, gmina Krokowa LXVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-15 12:59:32 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa wotum zaufania LXVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2023-06-15 13:28:34 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2022 rok LXVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-15 13:32:35 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2022 rok LXVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 14:35:56 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 14:39:31 projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 14:42:39 projekt uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Pomorskiego zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213, 215 i 218 na obszarze Gminy Krokowa; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 14:46:40 projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 14:48:53 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 312 położonej w obrębie Białogóra, stanowiącej własność Gminy Krokowa; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 14:51:38 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 149/1 położonej w obrębie Sławoszyno, stanowiącej własność Gminy Krokowa; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 14:53:46 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 5/13 i nr 5/14 obręb Krokowa; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 14:56:21 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 4/19 położonej w obrębie Krokowa, stanowiącej własność Gminy Krokowa; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 14:58:18 projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 15:00:56 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Krokowa publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 15:03:54 projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLVII/477/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nadania nowego Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej i uchylająca uchwałę nr LV/603/2023 z dnia 23 lutego 2023r.; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 15:05:42 projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 15:08:28 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwieńskie Błoto Pierwsze, gmina Krokowa; LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-06-29 15:10:49 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Karwieńskie Błoto Drugie, gmina Krokowa. LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:13:43 wprowadzenie do porządku obrad sesji w punkcie 5: - projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/528/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 15 września 2022r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krokowa spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania - jako litera "s"; - oraz projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa - jako litera "t". LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:20:16 projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na rzecz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconych zadań w zakresie innych zadań publicznych niż objęte przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:23:03 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:25:49 projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:30:05 projekt uchwały z AUTOPOPRAWKAMI w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:33:19 projekt uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Krokowa do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:35:30 projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Słuchowo, gmina Krokowa; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:40:02 projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krokowa na lata 2024 - 2027”; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:42:18 projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:44:41 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:47:27 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Krokowa; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:51:07 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Brzyno – Centrum, gmina Krokowa; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 15:57:15 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krokowa – Szkoła, gmina Krokowa; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 16:00:50 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino – Centrum, gmina Krokowa; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 16:04:56 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 16:08:56 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 - 2025 w Gminie Krokowa; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 16:11:42 projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 16:15:33 projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem :Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 16:18:24 projekt uchwały w sprawie wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028; LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 16:20:57 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIV/528/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 15 września 2022r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krokowa spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-11-30 16:25:00 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa LXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:09:36 Wprowadzenie do punktu 7 porządku obrad sesji następujących zmian: Dodanie jako pkt 7 litera "f" projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Krokowa. Dodanie jako pkt 7 litera "g" projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulega przesunięciu w pkt 7 jako litera "h". Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ulega przesunięciu w pkt 7 jako litera "i". Dodanie jako pkt 7 litera "j" projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Pomorskiego zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213, 215 i 218 na obszarze Gminy Krokowa. Dodanie jako pkt 7 litera "k" projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:13:11 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krokowa na 2024 rok LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:14:21 zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krokowa na 2024 rok LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:15:25 zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa na 2024 rok LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:16:36 zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty , Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Krokowa na 2024 rok LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:17:47 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego Rady Gminy Krokowa na 2024 rok LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:19:53 zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2024 rok LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:23:49 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2023 rok; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:26:26 projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXI/577/2022 Rady Gminy Krokowa z dnia 22.12.2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:28:42 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino Wybudowania III, gmina Krokowa; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:30:44 projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 392/7 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:33:56 projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Krokowa Nr 58/IX/99 z dnia 9 lipca 1999 roku w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom w miejscowości Białogóra, Sławoszyno, Parszczyce, wsi Górczyn oraz zmiany nazwy ulic Młyńskiej i Polnej w miejscowości Sławoszyno; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:36:32 projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Krokowa; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:39:14 projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu " Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:41:35 projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:43:45 projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:46:17 projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Pomorskiego zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213, 215 i 218 na obszarze Gminy Krokowa; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 12:49:35 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 13:25:18 Autopoprawki Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 13:26:40 Poprawka nr 1 Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2024 rok (o brzmieniu jak w pkt 1 protokołu w/w komisji z dnia 11.12.2023r.) LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 13:27:46 Poprawka nr 2 Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2024 rok (o brzmieniu jak w pkt 2 protokołu w/w komisji z dnia 11.12.2023r.) LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 13:28:55 Poprawka nr 3 Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2024 rok w brzmieniu: Komisja Gospodarki i Budżetu Gminy Krokowa wnosi o ujęcie w trakcie roku budżetowego środków finansowych z przeznaczeniem na remont pomostów zlokalizowanych na Jeziorze Żarnowieckim. LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 13:30:02 Autopoprawki Wójta Gminy Krokowa do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2024 rok.; LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 13:32:16 projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa z autopoprawkami LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2023-12-14 13:34:15 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2024 rok z autopoprawkami LXXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:07:56 wycofanie z porządku obrad sesji w pkt "5f" projektu uchwały nr LXXVI/724/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości nr 178/4 położonej w obrębie Krokowa, stanowiącej własność Gminy Krokowa; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:12:17 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:14:41 projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:17:10 projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławoszynko, sołectwo Karwieńskie Błoto Pierwsze, obręb Sławoszyno, gmina Krokowa; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:20:18 projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jeldzino, gmina Krokowa; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:23:47 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXI/671/2023 Rad Gminy Krokowa z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 314 obręb Sławoszyno, stanowiącej własność Gminy Krokowa; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:27:08 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa działki położnej w Karwieńskich Błotach Pierwszych; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:29:47 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa działek położonych w Odargowie; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:32:54 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Minkowice – Świetlica, gmina Krokowa; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:37:08 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Karwieńskie Błota, gmina Krokowa; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-01-25 15:40:48 projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krokowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; LXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-03-21 15:28:34 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2024 rok; LXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-03-21 15:32:09 projekt uchwały o zmianie uchwały nr LXXIV/715/2023 Rady Gminy Krokowa z dnia 14.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; LXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-03-21 15:35:08 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu; LXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-03-21 15:38:04 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu; LXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-03-21 15:40:52 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Krokowa; LXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-03-21 15:45:07 projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2024 roku; LXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2024-03-21 15:47:16 projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2024 roku LXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za