Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Józef Bradtke

Józef Bradtke

Radny

Okręg: 15, zdobyte głosy: 170, przynależność: KWW Adama Śliwickiego

Status: powołany - 17.11.2018

Nazywam się Józef Bradtke, mam 60 lat, średnie wykształcenie, żonę Bożenę i dorosłego syna. Od wielu lat jestem sołtysem Lubocina, gdzie mieszkam. Pracuję w Krokowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym jako inkasent, dlatego mam bieżący kontakt z mieszkańcami naszej gminy. Znam ich problemy i oczekiwania. Przez 20 lat pełniłem funkcję naczelnika OSP w Karlikowie, jestem członkiem Rady Parafialnej Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Tyłowie. Uczciwie, energicznie i odpowiedzialnie podchodzę do życia. Mam świadomość tego, że nic samo się nie zrobi. Lubię zakasać rękawy i działać. Kieruję się poczuciem obowiązku, rzetelnością i solidnością, uparcie dążę do celu.  Wiem, że kropla drąży skałę, a połączenie sił, daje moc sprawczą. Wierzę, że w Samorządzie we współpracy, nie w politycznych przepychankach, jesteśmy w stanie uczynić wiele dla dobra lokalnej społeczności. Zapewniam, że uczynię wszystko by godnie reprezentować ludzi z mojego regionu.

Dziękuję, że obdarzyliście mnie swoim zaufaniem głosując na moją osobę.

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Nr II/03/2018 przewodniczący
Komisja Gospodarki i Budżetu stała Nr II/05/2018 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-06 16:20:58 Uchwała nr 2 Sesja testowa za
2018-12-06 16:24:42 Uchwała nr 3 Sesja testowa za
2018-12-06 16:30:14 Uchwała nr 4 Sesja testowa za
2018-12-06 16:36:37 Uchwała nr 5 Sesja testowa przeciw
2018-12-17 14:12:56 Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 1 Sesja testowa nr 2 za
2018-12-17 14:16:17 Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 2 Sesja testowa nr 2 za
2018-12-17 14:21:33 Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 4 Sesja testowa nr 2 za
2018-12-17 14:26:21 Projekt uchwały w sprawie - Druk nr 5 Sesja testowa nr 2 za
2018-12-19 10:12:24 wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dębki) III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:13:38 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760  o długości 2610 m” III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:25:39 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:27:00 zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:28:00 zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:29:04 zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:30:17 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:31:32 zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:38:41 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:41:23 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Krokowa, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:44:13 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych nadzień 3 marca 2019 r., III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:46:44 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem wyborów sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 3 marca 2019r., III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:54:56 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 10:58:36 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:00:42 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Odargowo na okres powyżej trzech lat, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:02:59 podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIX/431/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:06:11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Żarnowiec, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lat, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:08:19 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota na okres powyżej 3 lat, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:11:39 podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:15:14 podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:17:28 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:19:23 podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2019, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:21:25 podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2019, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:27:19 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec-Dmuchowo, gmina Krokowa III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:35:41 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Krokowa, III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:38:52 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Żarnowiec) III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:41:45 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Dębki) III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 11:44:13 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760  o długości 2610 m” III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:27:11 Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:29:14 Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:30:46 Autopoprawka nr 3 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:32:03 Autopoprawka nr 4 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:33:13 Autopoprawka nr 5 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:34:15 Autopoprawka nr 6 do projektu budżetu Gminy na 2019 rok III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:38:46 podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa wraz z autoporawkami III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2018-12-19 12:41:49 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2019 rok wraz z autopoprawkami III Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-01-31 13:52:31 podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Krokowa w 2019 roku, IV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-01-31 13:55:34 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krokowa na lata 2019-2021, IV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-02-08 14:51:26 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie z oddziałem przedszkolnym, V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2019-02-08 15:03:25 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie z oddziałem przedszkolnym, V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2019-03-28 14:06:12 wprowadzenie do porządku obrad punktu pn.: Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 14:07:51 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 14:58:22 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:01:10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:03:15 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:06:23 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/66/2019 Rady Gminy krokowa z dnia 28.02.2019 roku w sprawie przyznania w roku 2019 dotacji z budżetu Gminy krokowa na roboty konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz jej wysokości, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:10:06 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej publicznego Żłobka Nr 1 i nadania jej statutu, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:29:14 podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk a ternie Gminy krokowa w 2019 roku, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:32:54 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Krokowa w 2019 roku” VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:35:39 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach sołtysów Gminy Krokowa zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r., VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:38:12 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kłaninie, obręb Parszkowo-Kłanino, gm. Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:40:16 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Krokowa a osobą fizyczną, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:42:30 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żarnowiec, gm. Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:45:22 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Krokowa zabudowanej boksem garażowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:47:31 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Białogóra, am. Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 15:49:18 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Białogóra, gm. Krokowa, VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-03-28 14:17:25 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie VII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:36:44 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krokowa nr III/33/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760 o długości 2610 m” VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:38:29 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.:Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 218 do miejscowości Świecino o długości ok. 480 m” VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:40:06 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:41:02 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:47:36 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie z oddziałem przedszkolnym, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2019-04-08 14:51:56 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Floriana Ceynowy w Sławoszynie z oddziałem przedszkolnym, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2019-04-08 14:55:45 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krokowa nr III/33/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1 + 150 do 3 + 760 o długości 2610 m” VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 14:57:33 podjęcie uchwały w sprawie udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.:Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 218 do miejscowości Świecino o długości ok. 480 m” VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 15:00:31 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-08 15:02:38 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, VIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:16:00 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:19:08 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:21:24 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:26:01 podjęcie uchwały w sprawie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Krokowa a Gminą Czorsztyn, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:30:18 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr 48/2, 48/3 i 48/4 położonej w Jeldzinie, gm. Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:33:05 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr 160/4 położonej w Jeldzinie, gm. Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:35:59 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną oznaczoną nr 334/5 położona w obrębie Minkowice, gm. Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:39:28 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności części nieruchomości w trybie art.231 §1 Kodeksu Cywilnego, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:44:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 414/5 położonej w Sławoszynie, gm. Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:47:26 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą współwłasność Gminy Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:51:27 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krokowa, w gminie Krokowa, IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-04-25 14:58:25 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części „Łąk Odargowskich” i części „Łąk Karwieńskich”, gmina Krokowa. IX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:13:01 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Związku Miast i Gmin Morskich X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:14:27 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:15:35 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:29:49 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:31:08 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:35:00 podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody, X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:37:43 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Krokowa w 2019 roku” X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:42:01 podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Krokowa do Związku Miast i Gmin Morskich X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:46:40 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-05-30 14:54:13 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku X Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 12:19:21 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwieńskie Błota sektor A, w Gminie Krokowa, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 12:20:42 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwieńskie Błota sektor B, w Gminie Krokowa XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 12:21:38 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwieńskie Błota sektor C, w Gminie Krokowa XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 14:29:07 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa wotum zaufania. XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:39:45 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2018 rok. XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:43:31 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2018 rok. XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:50:30 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:52:37 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:55:29 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum kultury w Krokowej, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 15:59:00 podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 16:02:23 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Krokowa publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 12:14:43 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/463/2006 Rady Gminy Krokowa z dnia 15 września 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwieńskie Błota I i II w gminie Krokowa, XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-06-19 16:10:08 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego XI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-07-04 15:10:51 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-07-04 15:16:24 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-07-04 15:20:51 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 40/4 położonej w Lisewie, obręb Krokowa, XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-07-04 15:25:18 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej Gminy Krokowa o nazwie „Zespół Żłobków Gminy Krokowa” oraz nadania jej statutu. XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 14:36:04 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 14:39:29 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 14:41:46 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 14:45:55 podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krokowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 14:48:51 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa”, XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 14:51:49 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej oznaczonej nr 587/5 w obrębie Żarnowiec, gmina Krokowa, XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 14:55:55 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomości gminne położone w gminie Krokowa, XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 14:59:26 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa działki położonej w Wierzchucinie Wybudowania I, XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 15:02:15 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa działki położonej w Wierzchucino Wybudowania II XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 15:04:37 podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku, XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 15:07:12 podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze,, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa, XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 15:09:37 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej od nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu. XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 14:24:44 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznych żłobkach prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-08-22 15:12:18 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/152/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznych żłobkach prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie XIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:18:10 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Dzika” w miejscowości Sławoszyno gm. Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:19:45 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 575 obręb Sławoszyno XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:20:45 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Sosnowa” w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:21:44 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa" XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:54:07 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 14:57:52 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:02:35 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/2011 Rady Gminy Krokowa z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury o nazwie Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:04:42 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Jagodowa” w miejscowości Sławoszyno gm. Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:06:34 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Spokojna” w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:08:38 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Sosnowa” w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:11:00 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego działki oznaczonej nr 295/4 obręb Karlikowo, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:13:50 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego działki oznaczonej nr 178/3 obręb Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:16:32 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 267 położonej w miejscowości Prusewo, obręb Brzyno, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:18:49 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości nr 53/6 położonej w obrębie Białogóra, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:21:10 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa działek położonych w Wierzchucinie Wybudowania I, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:25:40 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kłanino, gmina Krokowa, XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-09-26 15:33:07 podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Krokowa" XIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-16 15:10:18 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-16 15:13:08 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, XV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:09:00 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:10:37 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ks. Alfonsa Radomskiego w Wierzchucinie, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:11:26 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:28:28 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:37:54 podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:40:06 podjęcie uchwały w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:42:24 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krokowa”, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:45:28 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Krokowa działki oraz udziału w działce położonych w Lubkowie, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:47:55 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 841 obręb Karwieńskie Błota, gm. Krokowa , XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:50:44 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr 437/7 obręb Żarnowiec oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:53:19 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomości położone w obrębie Jeldzino, gm. Krokowa XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:55:42 podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krokowej, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:58:21 podjęcie uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakres i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 15:01:55 podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 15:03:36 podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ks. Alfonsa Radomskiego w Wierzchucinie, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 15:10:42 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lubkowo gm. Krokowa XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-10-30 14:35:32 podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, XVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 14:10:22 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Karlikowo, gmina Krokowa, XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 14:11:36 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 14:44:33 podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa, XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 14:50:24 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 14:55:15 podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 14:56:20 podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/384/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Krokowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów i wysokości cen za te usługi, XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 15:00:31 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 15:02:50 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 15:04:49 podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2020, XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 15:07:08 podjęcie uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „ na rok 2020, XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 15:09:25 podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Krokowa ze Stowarzyszenia „Obszar Metropolitarny Gdańsk – Gdynia – Sopot” XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 15:12:01 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomości położone w obrębie Karwieńskie Błota, gm. Krokowa, XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 15:15:19 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Karlikowo, gmina Krokowa, XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-11-28 15:24:29 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych XVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:08:04 wprowadzenie do porządku ad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwieńskie Błota , tzw. „Dębki Wschodnie”, w gminie Krokowa XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:13:07 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:14:51 zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:15:52 zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:16:47 zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:17:46 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego,na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:18:49 zatwierdzanie Planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2020 rok. XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:27:28 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok, XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:31:02 podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa wraz z autopoprawkami XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:40:09 podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z poprawkami XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:42:59 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:49:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części budynku zlokalizowanego na działce nr 171/1 obręb Białogóra, gm. Krokowa, XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:52:08 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 160/4 obręb Jeldzino, gm. Krokowa, XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 10:55:49 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:01:22 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwieńskie Błota , tzw. „Dębki Wschodnie”, w gminie Krokowa XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:45:34 Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:48:01 Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:49:29 Autopoprawka nr 3 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:50:42 Autopoprawka nr 4 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:52:45 Autopoprawka nr 5 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:54:24 Autopoprawka nr 6 do projektu budżetu Gminy na 2020 rok XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 11:58:17 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krokowa wraz z autopoprawkami XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2019-12-18 12:01:11 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2020 rok wraz z autopoprawkami XVIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:18:02 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Krokowa statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:29:09 podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:33:03 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Krokowa na lata 2021-2030” XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:35:49 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2019/2020, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:40:49 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Krokowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:43:08 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dębki, gm. Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:48:36 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego nieruchomości położonych w obrębie Parszkowo-Kłanino, stanowiących własności Skarbu państwa, których dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:52:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych o obrębie Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:54:31 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Brzynie, gmina Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 14:57:58 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 491/3 obręb Żarnowiec, gm. Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:02:19 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie darowizny nieruchomości dokonanej na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej z siedzibą w Krokowej, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:05:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w obrębie Lubkowo, gmina Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:23:31 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lubkowo, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:31:25 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:34:46 podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania oraz ustalania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych Gminy Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:38:07 podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LVI/503/2018 Rady Gminy Krokowa z dnia 9 listopada 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:42:24 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:47:46 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 1 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:49:55 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 2 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:51:40 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 3 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:53:49 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 4 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:55:01 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 5 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:56:46 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 6 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 15:58:41 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 7 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 16:01:55 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 8 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 16:03:22 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 9 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 16:04:49 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 10 XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 16:11:53 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Słuchowo, gmina Krokowa, XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-01-30 16:15:17 podjęcie uchwały w spawie przystąpienia do prac związanych z uzyskaniem przez Gminę Krokowa statusu uzdrowiska lub statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej XIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-02-24 14:06:21 wprowadzenie do porządku ad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczania inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-02-24 14:10:31 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. F. Ceynowy w Sławoszynie XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-02-24 14:12:43 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-02-24 14:15:23 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sławoszynie XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-02-24 14:18:37 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Żarnowcu XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-02-24 14:21:22 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Wierzchucinie XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-02-24 14:23:53 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Wierzchucinie Publicznego Przedszkola w Krokowej XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-02-24 14:26:42 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Abrahama 34. XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-02-24 14:29:51 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie w Publiczne Przedszkole w Wierzchucinie i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchucinie, przy ul. Szkolnej 22 XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-02-24 14:35:38 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczania inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 14:22:27 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. „Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów; XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 14:24:56 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Puckiego spółce z o.o. z siedzibą w Pucku na dofinansowanie zakupu zmywarki z termo-dezynfekcją; XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 14:27:54 podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Puckiego zarządzania drogami powiatowymi; XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 14:47:06 podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok wraz z autoporawkami; XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 14:50:36 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 14:52:40 podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2020 roku; XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 14:54:48 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2020 roku; XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 14:58:13 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Krokowa na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem , utrzymaniem i ochrona dróg; XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 15:00:09 podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy Krokowa wraz z autoporawkami; XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 15:01:49 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki wraz z autoporawkami XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-03-23 14:31:40 PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie chodnika i zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 213 XXI Nadzwyczajna Seja Rady Gminy Krokowa za
2020-05-18 15:37:58 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-05-18 15:42:28 podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-05-18 15:45:51 podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Pucku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na uchwałę nr XVII/166/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa; XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-05-18 15:49:47 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Goszczyno, gmina Krokowa; XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-05-18 16:00:53 podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały nr XVIII/185/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Karwienskie Błota, tzw. „Dębki Wschodnie”, w gminie Krokowa XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2020-06-02 15:07:47 wprowadzenie o porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:08:34 wprowadzenie o porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. F. Ceynowy w Sławoszynie; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:09:16 wprowadzenie o porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sławoszynie; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:10:07 wprowadzenie o porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Żarnowcu; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:11:06 wprowadzenie o porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Abrahama 34; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:12:41 wprowadzenie o porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Wierzchucinie; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:13:26 wprowadzenie o porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Wierzchucinie Publicznego Przedszkola w Krokowej. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:18:59 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/215/2020 z dnia 23.03.2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. „Krokowski Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów, XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:26:13 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:28:46 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:33:58 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr 175/2 obręb Sławoszyno, gmina Krokowa; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:41:48 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:43:48 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. F. Ceynowy w Sławoszynie; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:47:06 podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Sławoszynie; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:49:41 podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Żarnowcu; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:52:06 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wierzchucinie poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Abrahama 34; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:55:00 podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Wierzchucinie; XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-02 15:57:19 podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Wierzchucinie Publicznego Przedszkola w Krokowej. XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:09:30 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:18:29 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:26:50 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 1 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:28:07 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 2 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:29:04 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 3 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:29:47 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 4 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:30:26 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 5 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:33:56 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 6 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:35:29 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 7 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:36:29 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 8 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:37:27 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 9 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:38:08 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 10 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:38:57 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 11 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:39:43 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 12 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:40:20 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 13 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:41:09 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 14 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:42:05 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 15 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:42:45 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 16 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:43:22 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 17 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:44:13 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 18 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:45:19 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 19 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:46:05 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 20 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:46:47 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 21 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:47:30 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 22 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:48:10 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 23 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:48:59 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 24 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:49:44 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 25 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:50:26 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 26 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:51:08 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 27 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:51:44 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 28 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:52:31 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 29 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:53:14 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 30 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:53:51 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 31 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:54:35 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 32 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:55:12 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 33 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:55:51 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 34 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:56:50 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 35 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:00:16 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 36 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:00:51 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 37 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:01:25 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 38 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:01:59 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 39 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:02:40 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 40 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:03:22 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 41 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:05:19 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 42 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:06:19 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 43 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:06:57 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 44 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:07:58 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 45 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:09:18 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 46 XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:16:40 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie „Wierzchucińskich Błot”, „Białogórskiego Bagna” i „Białogórskiej Strugi”, gmina Krokowa; XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:34:43 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 1 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:35:47 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 2 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:36:24 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 3 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:37:01 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 4 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:37:39 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 5 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:38:22 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 6 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:39:14 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 7 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:39:54 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 8 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:40:28 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 9 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:41:06 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 10 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:41:51 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 11 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:42:29 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 12 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:43:20 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 13 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:44:18 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 14 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:44:52 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 15 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:45:30 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 16 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:46:05 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 17 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:46:41 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 18 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:47:20 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 19 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:48:03 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 20 - wyłożenie w dniach od 21.09.2017r. do 23.10.2017 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:49:09 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 1 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:49:57 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 2 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:50:46 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 3 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:51:34 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 4 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:52:18 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 5 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:52:58 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 6 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:53:36 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 7 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:54:09 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 8 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:54:55 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 9 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:55:32 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 10 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:56:06 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 11 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:56:43 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 12 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 13:57:24 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 13 - wyłożenie w dniach od 11.02.2020 r. do 12.03.2020 r. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 14:05:31 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie „Łąk Żarnowieckich” i „Łąk Lubkowskich”, gmina Krokowa. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 14:45:18 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa wotum zaufania. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 15:48:20 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2019 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 15:51:07 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2019 rok. XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-06-18 12:11:46 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość XXIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-07-15 14:13:46 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/231/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 02.06.2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/215/2020 z dnia 23.03.2020 roku w sprawie wyrażenia zgodny na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pn. „Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów; XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-07-15 14:22:08 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2020 rok; XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-07-15 14:27:59 podjęcie uchwały w sprawie zmianie uchwały nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa. XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:09:55 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki 162 obręb Wierzchucino; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:15:17 podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wierzchucinie w Publiczne Przedszkole w Wierzchucinie oraz utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wierzchucinie; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:19:14 podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Krokowej wraz z Oddziałem Zamiejscowym w Wierzchucinie; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:23:04 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:25:46 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krokowa; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:28:43 podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania je statutu; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:31:36 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2020/2021; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:57:22 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2020 rok; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:01:08 podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:25:58 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 1 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:27:33 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 2 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:31:25 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 3 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:34:12 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 4 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:35:47 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 5 XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:39:55 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Żarnowiec – Dmuchowo, gmina Krokowa; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:45:34 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Krokowa, położonych w Lubocinie; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:49:30 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyboru sołtysa Sołectwa Słuchowo zarządzonych na dzień 20 września 2020 r.; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:54:49 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcję związane z przeprowadzeniem wyborów Sołtysa Sołectwa Słuchowo zarządzonych na dzień 20 września 2020 r.; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 13:58:00 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krokowa; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 14:00:09 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krokowa oraz Rady Gminy Krokowa; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 14:02:17 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Krokowa. XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-08-27 12:11:06 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 286 obręb Goszczyno, miejscowość Łętowice; XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:17:30 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/180/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:27:30 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1580 G na odcinku Parszkowo – Starzyno o długości ok. 2,8 km”. XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:43:34 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2020 rok; XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:47:08 podjęcie uchwały w sprawie zmianie uchwały nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:51:11 podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Krokowa przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Krokowa; XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-09-08 14:23:27 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/180/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 15:12:29 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Żarnowcu, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 15:25:49 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 15:31:10 podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 15:36:14 podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 15:38:48 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2021 roku, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 15:43:27 podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 15:47:25 podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 15:49:50 podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów uprawnionych do poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Krokowa, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 15:54:29 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych jednostki samorządu terytorialnego do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane są do rejestru, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 15:57:11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Krokowej na działce nr 10/20 w drodze bezprzetargowej stanowiącego własność Gminy Krokowa, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 16:00:42 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresów obowiązywania umów dzierżaw, w drodze bezprzetargowej, części gruntu działki nr 423/8 obręb Żarnowiec, stanowiącej własność Gminy Krokowa, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 16:03:02 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 16:06:32 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 693/8 położonej w obrębie Wierzchucino, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 16:09:26 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 53/6 położonej w obrębie Białogóra, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 16:13:34 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 286 obręb Goszczyno, miejscowość Łętowice, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 16:16:59 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w miejscowości Karwieńskie Błoto Pierwsze, gmina Krokowa, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-10-29 16:19:16 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Połchówko, gmina Krokowa, XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-11-30 14:13:52 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, położone w obrębie Białogóra, stanowiące własność Gminy Krokowa; XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII Kadencji za
2020-11-30 14:28:19 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2020 rok; XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII Kadencji za
2020-11-30 14:32:29 podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII Kadencji za
2020-11-30 14:36:17 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021; XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII Kadencji za
2020-12-17 10:17:59 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, położone w obrębie Białogóra, stanowiących własność Gminy Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:20:35 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 162 obręb Wierzchucino; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:21:50 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:22:56 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Żarnowiec; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:28:07 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej, XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:29:35 zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:30:40 zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu, XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:31:55 zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:33:01 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego, XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:34:54 zatwierdzenie planu pracy Planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2021 rok. XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:41:47 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:46:19 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XVIII/186/2019 Rady Gminy Krokowa z dnia 18.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:49:31 podjęcie uchwały w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:53:30 podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Krokowa jest organem prowadzącym; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 10:57:42 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Goszczyno; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 11:02:39 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Sołtysa Sołectwa Goszczyno; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 11:05:44 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok w Gminie Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 11:20:06 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 w Gminie Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 11:22:56 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 11:26:09 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, położone w obrębie Białogóra, stanowiących własność Gminy Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 11:34:58 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 162 obręb Wierzchucino; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:00:54 podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Krokowa; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:02:46 podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Żarnowiec; XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:37:37 Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:39:19 Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:41:04 Autopoprawka nr 3 do projektu budżetu Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:44:11 Autopoprawka nr 4 do projektu budżetu Gminy na 2021 rok XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:48:46 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa wraz z autopoprawkami XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2020-12-17 12:53:50 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok wraz z autoporawkami XXX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-01-28 14:15:33 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok; XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-01-28 14:22:57 podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXX/305/202020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-01-28 14:29:45 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcję związane z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie zarządzonych na dzień 14 marca 2021 r.; XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-01-28 14:40:16 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyboru sołtysa Sołectwa Karwieńskie Błoto Drugie zarządzonych na dzień 14 marca 2021 r. ; XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-01-28 14:47:20 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Dębki; XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-01-28 14:52:25 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 138/6 obręb Wierzchucino; XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-01-28 14:59:20 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki nr 18/3 obręb Wierzchucino. XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 14:11:23 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 13 stycznia 2021 r. w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 14:25:51 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 14:29:56 podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 14:34:15 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Krokowa prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Wierzchucino, XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 14:37:33 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 115 położnej w obrębie Sobieńczyce, gmina Krokowa; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 14:43:02 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki 129/27 w miejscowości Lubkowo, gmina Krokowa; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 14:46:52 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 392/7 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 14:51:54 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 14:55:53 podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa na w 2021; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 15:03:11 podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności I raty opłaty za 2021, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 15:13:38 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji na lata 2021-2024, będących w posiadaniu Krokowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Żarnowcu; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 15:18:53 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krokowa Nr XXI/224/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasada przyznawania i pozbawiania oraz ustalania rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Gminy Krokowa; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 15:25:27 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno wschodniego fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa; XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-02-25 15:33:29 podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji z dnia 13 stycznia 2021 r. w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 13:48:46 podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pn. „Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-03-31 13:37:02 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pn. „Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2021-03-31 13:39:40 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażania zgody na podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pn. „Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne” Spółka z o.o. z siedzibą w Żarnowcu, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian nowych udziałów; XXXIII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2021-04-27 14:16:00 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:19:58 podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:21:16 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krokowa, działki 169/4 obręb Sławoszyno; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:26:09 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Sławoszyno na rzecz osoby fizycznej; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:28:34 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Krokowa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie geodezyjnym Parszkowo- Kłanino; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:31:56 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Krokowa prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:35:14 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:42:24 podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 14:46:49 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 15:55:10 podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od określonych właścicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat od nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości mieszanej, nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-04-27 15:58:24 podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-12 15:09:25 podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:00:19 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadań pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1440G w m. Leśniewo, nr 1523G w m. Lisewo, nr 1524G w m. Jeldzino, nr 1525G w m. Karlikowo oraz nr 1526G w m. Lubkowo w zakresie budowy chodników/poboczy" oraz "Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G i 1504G na terenie Powiatu Puckiego”; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-05-27 16:03:56 podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Pomorskiego zadań z zakresu budowy i remontu infrastruktury drogowej w pasie dróg wojewódzkich nr 213, 215 i 218 na obszarze Gminy Krokowa; XXXVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:39:48 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok wraz z autopoprawką; XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:44:01 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:46:11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Słuchowo, Gmina Krokowa; XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:47:52 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Żarnowiec, gmina Krokowa; XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:50:06 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 12:52:25 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wraz z poprawką. XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 13:57:11 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa wotum zaufania. XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 14:33:36 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2020 rok. XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-06-18 14:36:27 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krokowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Krokowa za 2020 rok. XXXVII sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-07-15 15:30:26 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok; XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2021-07-15 15:34:31 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2021-07-15 15:38:56 podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w gdańsku skargę V.C. z dnia 6 czerwca na uchwałę Rady Gminy Krokowa z dnia 25 stycznia 2018 r. Nr XLIV/394/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Lubkowo w gminie Krokowa wraz z odpowiedzią na skargę XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa wstrzymał się
2021-07-15 15:43:43 podtrzymanie przez Radę Gminy Krokowa rozstrzygnięcia przez Wójta uwagi nr 1 XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2021-07-15 15:59:18 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu zwartych obszarów rolnych i leśnych, położonego w rejonie części „Łąk Odargowskich” i części „Łąk Karwieńskich”, gmina Krokowa. XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2021-07-15 16:02:19 podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2021-07-15 15:10:29 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa za
2021-08-26 15:14:11 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krokowa; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 15:15:38 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20. XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 15:31:47 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXVI/352/2021 z dnia 27 maja 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadań pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1440G w. Leśniewo, nr 1523G w m. Lisewo, nr 1524G w m. Jeldzino, nr 1525G w m. Karlikowo oraz nr 1526G w m. Lubkowo w zakresie budowy chodników/poboczy” oraz „Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G, 1504G na terenie Powiatu Puckiego”; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 15:37:29 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 15:40:49 podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 15:45:07 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 15:50:18 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krokowa na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z poprawką; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 15:54:32 podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krokowa na rok szkolny 2021/2022; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 15:58:45 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w publicznych żłobkach prowadzonych przez Gminę Krokowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 16:01:40 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 133 i nr 135 obręb Jeldzino, gm. Krokowa; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 16:04:08 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Sławoszyno, gmina Krokowa; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 16:07:34 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Słuchowo, gmina Krokowa oraz ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 16:10:09 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Krokowa położonych w Lubkowie; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 16:12:54 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Karwieńskie Błota na rzecz osoby fizycznej; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 16:17:12 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyboru sołtysa Sołectwa Sulicice zarządzonych na dzień 3 października 2021 r.; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 16:20:34 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcję związane z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Sulicice zarządzonych na dzień 3 października 2021 r.; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 16:23:28 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczny zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krokowa; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 16:27:13 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Krokowa; XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-08-26 16:32:45 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do projektu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/20. XXXIX Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-09-15 14:18:46 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-09-15 14:20:49 podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krokowa; XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-09-15 14:23:46 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość nr 162 obręb Wierzchucino, gm. Krokowa XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-09-15 14:15:51 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:12:33 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych. XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:22:13 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok wraz z autopoprawką; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:25:05 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:27:44 podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Krokowa w 2022 roku; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:36:52 podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krokowa; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:43:30 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Białogórze, gm. Krokowa, na okres dłuższy niż 3 lata; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:46:25 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości oznaczonej nr 53/6 położonej w obrębie Białogóra; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:49:13 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w obrębie Brzyno, stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:54:24 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Słuchowo, gmina Krokowa; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 15:57:06 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Wierzchucino, gmina Krokowa; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 16:00:15 podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 16:02:21 podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji; XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-10-28 16:11:09 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych. XLI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:08:29 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/380/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/352/2021 z dnia 27 maja 2021 r w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizacje zadań pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1440G w m. Leśniewo, nr 1523 G w m. Lisewo, nr 1524G w m. Jeldzino, nr 1525G w m. Karlikowo oraz nr 1519G w Lubkowo w zakresie budowy chodników/poboczy” oraz „Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G i 1504G na terenie Powiatu Puckiego”; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:11:48 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki-Odargowo na etapie sporządzenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:15:57 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Krokowa na 2021 rok; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:18:17 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2020 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:27:12 podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:29:19 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Połchówko, gmina Krokowa; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:31:43 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na części nieruchomości nr 55/19i nr 55/17 położonej w obrębie Parszkowo-Kłanino, gm. Krokowa; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:34:03 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 177/2 obręb Sławoszyno; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:36:43 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu gminy działek położonych w miejscowości Sławoszyno; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:41:30 podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wierzchucino, gmina Krokowa; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:44:36 podjęcie uchwały w sprawie przycięcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krokowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:47:32 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:49:48 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet radnych Rady Gminy Krokowa; XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-11-25 13:53:25 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Krokowa. XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-09 15:14:19 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawką; XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-09 15:16:49 podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krokowa; XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-09 15:19:16 podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-09 15:34:03 podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Krokowa wraz z autopoprawką; XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-09 15:37:53 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krokowa. XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:18:36 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Sulicice, gmina Krokowa; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:22:21 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:23:25 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:27:49 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej, XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:28:49 zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:29:49 zatwierdzenie planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu, XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:31:16 zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki, XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:32:29 zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego, Strategii Rozwoju i Planowania Przestrzennego, XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:33:46 zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Krokowa na 2022 rok. XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:37:14 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:39:41 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXX/305/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 17.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:41:43 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krokowa własności nieruchomości Skarbu Państwa w drodze komunalizacji; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:43:51 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Słuchowo, gmina Krokowa; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 11:45:46 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:00:25 podjęcie uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Krokowej zlokalizowanej w Żarnowcu oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:13:15 podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krokowa nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Krokowa oraz nadania jej statutu; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:23:50 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:28:13 podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Krokowa do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu w Gminie Krokowa; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:30:17 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krokowa na lata 2022-2024; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:32:37 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w Krokowej; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:34:35 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok w Krokowej; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:36:26 podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karlikowo, Gmina Krokowa; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 12:38:08 podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:36:04 Autopoprawka nr 1 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:36:47 Autopoprawka nr 2 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:37:21 Autopoprawka nr 3 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:38:14 Autopoprawka nr 4 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:38:51 Autopoprawka nr 5 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:39:33 Autopoprawka nr 6 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:40:27 Autopoprawka nr 7 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:41:53 Autopoprawka nr 8 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:42:44 Autopoprawka nr 9 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:43:29 Autopoprawka nr 10 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:44:06 Autopoprawka nr 11 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:44:55 Autopoprawka nr 12 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:45:37 Autopoprawka nr 13 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:46:17 Autopoprawka nr 14 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:46:56 Autopoprawka nr 15 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:47:40 Autopoprawka nr 16 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:48:26 Autopoprawka nr 17 do projektu budżetu Gminy na 2022 rok XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:51:53 podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu; XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 13:56:52 podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa wraz z autopoprawkami XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2021-12-16 14:00:11 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krokowa na 2022 rok wraz z autopoprawkami XLIV Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-02-03 15:16:19 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach; XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-02-03 15:17:43 wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-02-03 15:39:54 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok; XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-02-03 15:45:52 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa; XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-02-03 15:50:37 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krokowa; XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-02-03 15:55:11 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Lubkowo na rzecz osoby fizycznej; XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-02-03 16:08:58 podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Krokowa; XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-02-03 16:51:54 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. F. Ceynowy w Sławoszynie; XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2022-02-03 16:54:43 podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Drzeżdżona w Lubocinie; XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji przeciw
2022-02-03 16:58:47 podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krokowa uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach; XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-02-03 17:02:33 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą , której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-02-03 15:12:41 wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. F. Ceynowy w Sławoszynie XLVI Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji wstrzymał się
2022-03-31 10:34:17 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krokowa nr XXXVI/352/2021 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puckiemu na realizację zadań pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1440G w m. Leśniewo, nr 1523G w m. Lisewo, nr 1524G w m. Jeldzino, nr 1525G w m. Karlikowo oraz nr 1526G w m. Lubkowo w zakresie budowy chodników/poboczy" oraz "Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G i 1504G na terenie Powiatu Puckiego” zmienianej Uchwałami Rady Gminy Krokowa nr XXXIX/380/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. i nr XLII/413/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. wraz z autopoprawką; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 10:38:38 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 10:42:43 podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na 2022 rok wraz z autopoprawką; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 10:45:47 podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XLIV/447/2021 Rady Gminy Krokowa z dnia 16.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krokowa wraz z autopoprawką; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 10:47:51 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Lubocino, gm. Krokowa; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 10:49:39 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 10:51:27 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 10:53:43 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Żarnowiec; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 10:55:59 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w obrębie Sławoszyno; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 10:58:38 podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Świecino; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 11:02:06 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krokowa w 2022 roku; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 11:05:29 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Krokowa oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Rady Gminy Krokowa dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 11:10:09 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji Wyborczej do wyboru sołtysa Sołectwa Goszczyno zarządzonych na dzień 8 maja 2022 r.; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 11:12:47 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek diet dla osób pełniących funkcje związane z przeprowadzeniem przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Goszczyno zarządzonych na dzień 8 maja 2022 r.; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 11:15:25 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023 w Gminie Krokowa; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 11:18:24 podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Gminy Krokowa oraz zasad jego używania i wykorzystywania; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 11:20:52 podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krokowa w 2022 roku; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 11:24:06 podjęcie uchwały w sprawie nadania nowego Statutu Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej; XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 12:10:11 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 1 XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 12:11:47 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 2 XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 12:12:46 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 3 XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 12:13:42 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 4 XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 12:14:47 Podtrzymanie rozstrzygnięcia przez Wójta Gminy Krokowa uwagi nr 5 XLVII Sesja Rady Gminy Krokowa VIII kadencji za
2022-03-31 12:15:31