Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Interpelacje dot. miejscowości Białogóra

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Krokowa
data wpływu: 2019-01-03

1. Cemping Kaszubski Zakątek Białogóra – Jaka kwota czynszu dzierżawnego ? Na jak długo została podpisana umowa dzierżawy ? Czy był przeprowadzony przetarg ? Ile rocznie wpływa opłaty miejscowej z w/w cempingu ?

2. Plac Handlowy w Białogórze  - zgodnie z umową dzierzawy do 31 12 2017.  Dlaczego nie wykonano zapisów umowy ?   Co dalej Gmina zamierza ?  Teren ten w planie zagopodarowania przestrzennego  jest pod zajezdnie autobusową .

3. Plan przestrzennego zagospodarowania w Białogórze  -  Jakie wnioski wpłynęły od Rady Sołeckiej dotyczacych terenów gminnych?

4. Co z dzierzawą wieczysta na korty w Białogórze ?-  Jeden kort jest  zarosniety, jak nie było chetnych to grunty zwrócic gminie, a nie budowac domki letniskowe.  Kto tego pilnuje? Ile opłaty miejscowej wpłynęło?

5. Co ze ściezką rowerową na ulicy Jastaka? -  Miała być w  2018r.

6. Jak dokładnie mają wyglądać schody na zejściu 33 ? Kto to wie ?( koncepcja)  Jaki będzie koszt całkowity ? Na co wydajemy pieniądze z 2018 r ?

7. W związku z licznymi uwagami i pytaniami mieszkańców Białogóry odnośnie brakujących i poodkręcanych ławek na deptaku, chciałam zapytać czy Gminie jako właścicielowi znany jest fakt i zgłoszony  na Policji, że brakuje na deptaku 5 szt. ławek . Proszę o szybką interwencje gdyż do sezonu może nie zostać żadna ławka.

8. Kolejna moja interpelacji dotyczy nazw ulic, tablic informacyjnych które miały być zamontowane w Białogórze do końca września( inf. Sołtysa). Kilka krotnie pytałam w gminie i dostałam odpowiedz, że zostaną zamontowane . Zaczął się Nowy Rok, a tablic jak nie było tak nie ma . Co sie stało ze środkami przeznaczonymi na   ten cel . Jedyna tablica która stanęła to tablica o Mikołajku Nadmorskim. Jaki był koszt postawienia tej tablicy ?  Kto wyłożył pieniądze ? Ponieważ w budżecie sołeckim tego nie ma .

 

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Justyna Muttke radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Krokowa

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-16

Pkt 1.

„Cemping Kaszubski  Zakątek Białogóra” -  obejmujący  działkę nr 32/4, obr. Białogóra, będącą własnością Gminy Krokowa,   na podstawie  umowy dzierżawy nr 1/2016 z dnia 05.01.2016r.  został oddany w dzierżawę Krokowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu
Sp. z o.o. zs. w Żarnowcu,  na okres  od 07.01.2016r. do 31.12.2025r.

Uchwałą  Nr XVII/166/2015 Rada Gminy Krokowa  z dnia 17.12.2015r.  wyraziła zgodę na wydzierżawienie  w/w nieruchomości  i odstąpiła  od przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy. Dzierżawca  zobowiązany  jest opłacać wydzierżawiającemu  roczny czynsz  w wysokości 10 000,00 zł. Za 2018r dzierżawca   pobrał opłatę miejscową w wysokości
21 715,00 zł.

Pkt 2

Uchwałą nr XLII/377/2017  z dn. 19.12.2017r. Rada Gminy Krokowa wyraziła zgodę 
na zawarcie  kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami , na okres  do 3 lat, części nieruchomości gruntowych – działki nr 178/5 i 178/6 stanowiących własność  Gminy Krokowa. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra przedmiotowe działki oznaczone są  symbolem  14K-  „projektowana  pętla autobusowa. Dopuszczalne niewielki usługi”.  W opracowywanym projekcie planu miejscowego dla wsi Białogóra  ustala się przeznaczenie tego terenu jako „tereny funkcji usługowych” – oznaczony jako „U”.

Pkt 3

Do opracowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Białogóra  nie wpłynęły wnioski od Rady Sołeckiej  dotyczące  terenów gminnych.

Pkt 4

Korty  zlokalizowane  na działce  nr 53/9 obr. Białogóra  są własnością osoby fizycznej. Przekształcenie użytkowania wieczystego  gruntu – działki nr 53/9  w prawo własności nastąpiło  w dniu 17.02.2012r. 

Pkt 5

Budowa całego systemu ścieżek  rowerowych objętych projektem unijnym (również w ciągu drogi ul. Jastaka w Białogórze) zostanie najprawdopodobniej rozpoczęta jesienią 2019 i potrwa do lata 2020 r.

 

 

 

 

 

Pkt 6

Zakładany (zgodnie z kosztorysem inwestorskim i wnioskiem o dofinansowanie) koszt przebudowy schodów na zejściu nr 33 w Białogórze wynosi niespełna 467.000 zł  brutto.
Jest gotowy projekt budowlany i pozwolenie na budowę. Dokumentacja dostępna jest u Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej p. Grzegorza Zaczka oraz w KCK w Krokowej. Środki w 2018 r. przeznaczone będą na rozpoczęcie inwestycji, które planowane jest po sezonie letnim 2018.

Pkt  7

Do Urzędu Gminy wcześniej nie wpłynęła żadna informacja dotycząca braków  w  stanie ławek  na deptaku. Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez p. Bożenę  Szczypior.

Pkt 8

  1. Wymiana tablic z nazwami ulic nastąpi do sezonu letniego ponieważ będzie ona powiązana ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Morskiej i Harcerskiej.( Nadleśnictwo Choczewo przygotowuje nowy wjazd na parking i do leśniczówki od ulicy Harcerskiej)   Pieniądze przeznaczone na to zadanie  ze środków wiejskich sołectwa nie przepadają, stanowią nadwyżkę budżetu Gminy Krokowa.
  2. Koszt posadowienia tablicy informacyjnej o Mikołajku Nadmorskim to kwota 2.230,50zł brutto, finansowany ze środków wiejskich sołectwa Białogóra w 2018 roku.