Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Krokowa

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

dot. prowadzenia świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki w obiektach szkolnych

Numer: 4, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Krokowa
data wpływu: 2019-02-28

Wniosek w sprawie prowadzenia świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania, czyli w obiektach szkolnych. Nadmieniam, że budynki szkolne w Wierzchucinie, Żarnowcu i Krokowej posiadają pomieszczenia przystosowane do realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej. Pielęgniarka lub higienistka szkolna realizując profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi na terenie szkoły ma większe możliwości realizacji zadań, w tym udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, a także szczególnej opieki nad uczniami z niepełnosprawnością ruchową, lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Uważam, że dotychczasowa opieka zdrowotna nad uczniami realizowana w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej nie spełnia w/w zadań. Ponadto każdorazowe udanie się dzieci do NZOZ w celu wykonania badań wymaga zapewnienia ich bezpieczeństwa i dodatkowej opieki. Jednocześnie informuję, że zatrudnienie pielęgniarki i świadczenie przez nią usług na terenie szkoły nie wymaga żadnych nakładów finansowych, gdyż pielęgniarka podpisuje umowę na świadczenie usług z Narodowym Funduszem Zdrowia. Reasumując wnioskuję o realizację opieki zdrowotnej nad dziećmi w szkołach w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – Dz. U.z 2015, poz. 86, załącznik Nr 4.

Mając powyższe na uwadze proszę o ustosunkowanie się do w.w wniosku i dalsze jego procedowanie.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Andrzej Lieske radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Krokowa

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-03-07

W nawiązaniu do złożonego zapytania Wójt Gminy Krokowa informuje, że organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej określają przepisy Ministra Zdrowia oraz regulacje Narodowego Funduszu Zdrowia, który kontraktuje i finansuje świadczenia z zakresu medycyny szkolnej. Podstawą udzielania świadczeń finansowych ze środków publicznych jest umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarta pomiędzy świadczeniodawcą
a dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu. Usługa zawarta w w/w umowie nazwana jest jako „pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania”. Zgodnie z przepisami podmiotami uprawnionymi do ubiegania sią o zawarcie umów  na ten zakres świadczeń, są zakłady opieki zdrowotnej (publiczne, niepubliczne), grupowe praktyki pielęgniarskie i indywidualne praktyki pielęgniarskie legitymujące się tzw. dokumentami rejestrowymi.

Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Krokowa po wcześniejszej rozmowie telefonicznej z NFZ wystąpił pisemnie o udzielenie informacji do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej obecnie funkcjonujących kontraktów z świadczeniodawcami z terenu Gminy Krokowa w zakresie „pielęgniarek
w środowisku nauczania i wychowania”.

Uzyskane informacje po ich otrzymaniu zostaną Panu niezwłocznie przekazane. Nadmienię również, że przychylam się do Pana wniosku o konieczności objęcia naszych placówek szkolnych tego typu świadczeniami i podejmę odpowiednie działania w tym zakresie.